Epiktets håndbok (Innbundet)

om kunsten å leve

Forfatter:

Sverre Blandhol (Oversetter) Tor Martin Møller (Oversetter) Glenn Wehus (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 201
Forlag: Vigmostad Bjørke
Språk: Bokmål
Oversatt av: Blandhol, Sverre , Møller, Tor Martin og Wehus, Glenn
ISBN/EAN: 9788241906251
Kategori: Filosofi
Omtale Epiktets håndbok
Det er få ver.ker fra an.tik.kens rike mo.ral.fi.lo.so.fis.ke tra.di.sjon som ev.ner å en.ga.sje.re og gri.pe vår tids le.se.re på sam.me måte som den sto.is.ke fi.lo.so.fen Epiktets lil.le Hånd.bok. Her ta.ler et men.nes.ke fra dy.pet av sitt hjer.te om de mest grunn.leg.gen.de ting i men.nes.ke.li.vet, med stor kraft og med stort ek.si.sten.si.elt al.vor. Sam.ti.dig er bo.ken ikke fri for hu.mor og selv.iro.ni, og den er for.fat.tet i en slent.ren.de, munt.lig, di.rek.te og nes.ten litt uvø.ren form. Epiktets fi.lo.so.fi hand.ler om ind.re fri.het og gir opp.skrift på et kon.kret tre.nings.pro.gram for den som vil ar.bei.de på sin egen dan.nel.se og ut.vik.ling. Hans bud.skap om per.son.lig an.svar, selv.kon.troll og men.nes.ke.lig ver.dig.het har vun.net gjen.klang til alle ti.der. Som fri.gitt sla.ve gir han sam.ti.dig stem.me til en sam.funns.klas.se som el.lers kun sjel.den er re.pre.sen.tert i ar.ven fra an.tik.ken.

Til toppen